Język
Deutsch | Polski
E-mail
biuro@rotkel.de
Telefon
+49 30 44 73 50 54

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze postanowienia mają zastosowanie do wszystkich umów oraz współpracy pomiędzy pracownią ROTKEL (zwaną dalej jako zleceniobiorca) oraz klientem (zwanym dalej jako zleceniodawca).

 2. Udzielenie zlecenia przez zleceniodawcę oznacza automatyczną zgodę z postanowieniami zawartymi w niniejszym regulaminie. Postanowienia te obowiązują przez cały czas trwania współpracy.

2. Udzielenie zlecenia

 1. Podstawę każdego zlecenia stanowi pisemna oferta zleceniobiorcy. Zlecenie uważa się jako obowiązujące w chwili przesłania zleceniobiorcy tekstu podlegającego opracowaniu wraz z jednoznacznie zdefiniowanym zakresem zlecenia oraz w momencie potwierdzenia odbioru przez zleceniodawcę, zawierającym potwierdzenie przyjęcie zlecenia przez zleceniobiorcę.
 2. Każde zlecenie precyzyjnie określa następujące warunki współpracy: rodzaj żądanej usługi (korekta, redagowanie tekstów itd.), zakres usługi, zasady ortografii (w przypadku języka niemieckiego: stara i nowa ortografia), wszystkie zlecenia specjalne odnośnie stylu, terminologii lub temu podobne), termin ukończenia jak również sposób wyceny oraz cena końcowa. Dodatkowo dokonane zmiany oraz opóźnienie dostawy zleconych tekstów lub dokonane uzupełnienia mogą wpłynąć na opóźnienie terminu dostawy i w razie konieczności wymagają pisemnego porozumienia odnośnie terminu realizacji zlecenia.
 3. 3. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od udzielonego zlecenia przed ukończeniem korekty lub redagowania tekstu. W przypadku zaistnienia podobnej sytuacji, zleceniodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów powstałych do momentu odstąpienia od zlecenia w wysokości proporcjonalnej do stanu realizacji zamówienia. Roszczenie tytułem zwrotu kosztów wynosi w każdym razie minimum 70 % wartości przedmiotu zlecenia.
 4. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia lub wadliwe wykonanie zlecenia, wynikających z niejasno lub błędnie sformułowanego zlecenia, będących rezultatem niejasnych lub błędnych sformułowań w tekście wyjściowym.

3. Zakres usługi oraz dostawa

 1. Zakres usługi zostaje określony na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy stronami umowy. W zależności od porozumienia, korekta oraz redagowanie tekstów mogą być zrealizowane na papierze lub bezpośrednio w dostarczonym przez zleceniodawcę pliku. Tekst lub plik zostanie wysłany lub odesłany w terminie uzgodnionym w porozumieniu. Czynnikiem decydującym o zachowaniu terminu realizacji zlecenia jest data wysłania poczty elektronicznej lub data stempla pocztowego.
 2. W przypadku braku innych postanowień, każdy przedłożony tekst zostanie poddany opracowaniu zgodnie z obowiązującymi zasadami współczesnego języka niemieckiego w formie pisemnej i ustnej, z uwzględnieniem obyczajów danego kręgu odbiorców oraz tematyce. W sytuacji zaistniałych wątpliwości- szczególnie w odniesieniu do ortografii- czynnikiem decydującym będą informacje zawarte w publikacjach wydawnictwa Duden oraz odnośne słowniki specjalistyczne (wraz z publikacjami) na temat poprawnego użycia języka.
 3. W przypadku obszernych i skomplikowanych zleceń zleceniobiorca pozostaje w stałym kontakcie ze zleceniodawcą. Zleceniobiorca zastrzega sobie w podobnych sytuacjach możliwość przedłożenia dodatkowej kalkulacji kosztów. W miarę możliwości zleceniobiorca poinformuje zleceniodawcę zawczasu o wynikłych trudnościach w terminowej realizacji zlecenia oraz zaproponuje nowy termin realizacji zlecenia. Jeśli zleceniobiorca ponosi winę za niedotrzymanie terminu realizacji, możliwe jest rozważenie udzielenia rabatu na cenę końcową. W przypadku braku winy ze strony zleceniobiorcy oraz w przypadku, gdy zleceniodawca nalega na dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji zlecenia, zleceniobiorca może wystawić zleceniodawcy rachunek w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonania zlecenia w danym punkcie.

4. Ceny, wystawianie rachunków, środki płatnicze

 1. Wszystkie oferty oraz ceny są niewiążące. Podane ceny należy rozumieć jako podane w walucie Euro, o ile nie zostało podane inaczej w obustronnym porozumieniu. Przy obszernych zleceniach zleceniobiorca może domagać się wypłacenia zaliczki lub opłaty w ratach odpowiednio do zrealizowanego zakresu zamówienia. Ceny oraz warunki umowy obejmują każdorazowo jedynie zlecenie objęte umową. Wystawienie rachunku na koszty przesyłki oraz koszty dodatkowe jest możliwe jedynie w przypadku szczególnych okoliczności związanych z realizacją tekstu wyjściowego oraz w przypadku, gdy szczególne życzenia zleceniodawcy związane są z koniecznością wykonania dodatkowych prac.
 2. Bezpośrednio po wykonaniu zlecenia zleceniobiorca wystawia zleceniodawcy rachunek tytułem realizacji zlecenia. Kwota rachunku podlega zapłacie w przeciągu 7 dni od momentu wystawienia rachunku. Jeśli w ciągu podanego terminu kwota rachunku nie zostanie przekazana zleceniobiorcy, to zleceniodawca popada w zwłokę. Dodatkowe zawiadomienie zleceniodawcy nie jest konieczne w podobnej sytuacji. W przypadku, gdy zleceniodawca zalega ze świadczeniem lub gdy zleceniobiorca dowie się o okolicznościach zmniejszających zdolność kredytową zleceniodawcy, to ma on prawo zażądać przed każdą realizacją zlecenia zapłaty z góry lub domagać się od zleceniodawcy realizacji odroczonych płatności.

5. Dyskrecja i zaufanie

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania dyskrecji odnośnie treści oraz informacji udostępnionych mu w trakcie realizacji zlecenia, o ile te nie są ogólnie znane i dostępne. Zleceniobiorca zapewnia, że udostępnione mu dokumenty lub ich treści nie będą przekazane osobom trzecim.
 2. W ramach obowiązujących przepisów odnośnie ochrony danych osobowych zleceniobiorca jest uprawniony do przetwarzania i zapisywania danych osobowych zleceniodawcy. Dane te nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim.

6. Warunki gwarancji i zakres odpowiedzialności

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do terminowej realizacji zlecenia. Jeśli w ciągu tygodnia po zakończeniu realizacji zlecenia zleceniobiorca nie otrzyma żadnej reklamacji, to zlecenie należy uważać jako zaakceptowane przez zleceniodawcę.
 2. Jeśli mimo wszelkiej staranności opracowany tekst zawiera błędy i błędy te są poważne, to zleceniodawca ma prawo do zgłoszenia reklamacji w terminie określonym w punkcie 6.1. z dołączeniem dokładnego opisu. Zleceniodawca musi wyznaczyć stosowny termin do usunięcia błędów. W przypadku, gdy usunięcie błędów okaże się nieskuteczne, to zleceniodawca ma prawo do obniżenia wysokości rachunku. Dalsze roszczenia, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi z tytułu niespełnienia świadczeń lub z powodu ewentualnych szkód pośrednich, są wykluczone.
 3. Jeśli zleceniodawca nie zgadza się z propozycjami zleceniobiorcy odnośnie rozwiązań stylistycznych, to nie stanowi to podstawy reklamacji.
 4. Zleceniobiorca przejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa odnośnie zakresu swoich obowiązków. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku dostępu osób trzecich do danych osobowych przesyłanych w systemach informatycznych. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zakłóceń technicznych, strajków lub w przypadkach losowych. W przypadku roszczeń odszkodowawczych tytułem wyżej wymienionych okoliczności ustala się jako maksymalną kwotę wysokość równą wysokości wymienionej na rachunku zlecenia.
 5. W przypadku szkód powstałych wskutek użycia opracowanych przez zleceniobiorcę dokumentów w sprzęcie lub oprogramowaniu komputerowym zleceniodawcy, zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku działania umyślnego lub w sposób rażący nieuważnego. W tym przypadku obowiązuje podana w punkcie 6.4. maksymalna granica odpowiedzialności.
 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia oraz błędy podczas realizacji zamówienia powstałe w wyniku nieprecyzyjnie sformułowanego lub niekompletnego zlecenia lub będące rezultatem błędów lub wadliwych sformułowań zawartych w tekście wyjściowym.
 7. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność merytoryczną i językową tekstów poprawionych i zredagowanych (dotyczy wyłącznie studenckich prac naukowych).
 8. Zleceniobiorca zakłada, że zleceniodawca jest prawnym właścicielem dostarczonych tekstów. Odpowiedzialność za ewentualne roszczenia odszkodowawcze powstałe w wyniku braku odpowiednich sformułowań prawnych ponosi wyłącznie zleceniodawca.
 9. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody zleceniodawcy lub osób trzecich powstałe w wyniku błędnej korekty lub nieterminowe dostarczenie tekstów poprawionych i zredagowanych.

7. Postanowienia końcowe

 1. O wszelkich zmianach regulaminu zleceniodawca zostanie poinformowany w formie pisemnej. Jeśli w ciągu 14 dni od daty wprowadzonych zmian zleceniodawca nie zgłosi pisemnego sprzeciwu, to zmiany należy uznać jako zaakceptowane przez zleceniodawcę.
 2. W odniesieniu do stosunków umownych pomiędzy zleceniobiorcą i zleceniodawcą zastosowanie znajdują wyłącznie przepisy prawne Republiki Federalnej Niemiec.

Stan prawny: 1. stycznia 2013r.