Język
Deutsch | Polski
E-mail
biuro@rotkel.de
Telefon
+49 30 44 73 50 54

Redakcja tekstów niemieckich

Dzięki naszej współpracy Pańskie teksty w języku niemieckim prezentować się będą okazalej.

Teksty Branżowe

Teksty branżowe zre­da­gu­je­my zgod­nie z Pańskimi wy­ma­ga­nia­mi. Re­dak­cję prze­pro­wa­dza­my na­der su­mien­nie, trzy­ma­jąc się in­dy­wi­du­al­nych po­trzeb kli­en­ta lub też „firmowych” wy­ty­cznych usta­lo­nych przez zle­ce­nio­da­wcę.

Dowiedz się więcejTeksty literackie i publicystyka

Zajmujemy się ponadto beletrystyką i publicystyką. Pro­po­nu­je­my do­kład­ną re­dak­cję lub adiustację tekstów, zarówno pod względem stricte merytorycznym, jak i dramaturgicznym.

Dowiedz się więcejTeksty naukowe

Jeśli chodzi o prace naukowe, to skupiamy się głównie na redakcji tekstu pod względem stylistycznym. Weryfikujemy i wymazujemy językowe niedociagnięcia, wziąwszy pod uwagę aspekty formalne, jak cytaty, odsyłacze i przypisy.

Dowiedz się więcejFree Contact Form