Język
Deutsch | Polski
E-mail
biuro@rotkel.de
Telefon
+49 30 44 73 50 54

Korekta tekstów niemieckich

Dzięki nam Pańskie teksty staną się bardziej czytelne, nikt bowiem nie chciałby zwrócić na siebie uwagi kłopotliwymi błędami.

Teksty branżowe

Ofe­ru­je­my pro­fes­jo­nal­ną korektę tek­stów bran­żo­wych i mar­ke­tin­gowych. Pra­cu­je­my szyb­ko, sta­ran­nie i do­kład­nie, zwyk­le we­dług za­sad za­war­tych w pod­rę­czni­ku Duden, lecz także w za­leż­no­ści od wy­ma­gań klienta lub wy­tycz­nych obo­wią­zu­ją­cych w firmie zleceniodawcy.

Dowiedz się więcejTekty literackie i publicystyka

Zajmujemy się również beletrystyką i publicystyką. Pro­po­nu­je­my pro­fes­jo­na­lną korektę wy­daw­ni­czą po ła­ma­niu tekstu. Po­czą­wszy od zwy­czaj­nej po­praw­ki i upo­rząd­ko­wa­nia tekstu, a skoń­czyw­szy na od­bit­ce ko­rek­to­wej: przy wpro­wa­dza­niu zmian kie­ru­je­my się wy­łą­cznie Pańskimi po­trze­ba­mi.

Dowiedz się więcejTeksty naukowe

Specjalizujemy się w tekstach na­u­ko­wych, a także w roz­pra­wach pi­sa­nych „stu­denc­kim” pió­rem. Prace na­u­ko­we spraw­dza­my szyb­ko i sumiennie, przy czym dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów ofe­ru­je­my niż­sze ceny, w za­leż­no­ści od stop­nia trud­noś­ci i ob­ję­to­ści tekstu.

Dowiedz się więcejFree Contact Form