Język
Deutsch | Polski
E-mail
biuro@rotkel.de
Telefon
+49 30 44 73 50 54

Adiustacja tekstów niemieckich

Doskonale wiemy, że odpowiednia forma tekstu jest często tak samo istotna niczym jego treść. Pański tekst zadiustujemy w taki sposób, by w efekcie sprzyjająco wpłynął na opinię czytelnika lub klienta.

Teksty branżowe

Teksty branżowe wykazują się nierzadko swo­imi pra­wa­mi, jak i oso­bli­wą kon­struk­cją, w której po­ja­wia­ją sie roz­ma­ite gry słow­ne cha­ra­kte­rys­tycz­ne dla kul­tu­ry ję­zy­ka nie­miec­kie­go. Nasi adiustatorzy to native speakerzy obez­na­ni w za­so­bie słow­nict­wa, neologizmów i postępujących zmian w języku nie­miec­kim.

Dowiedz się więcejTeksty literackie i publicystyka

Pro­po­nu­je­my pro­fes­jo­nal­ną adiustację tek­stów be­le­try­stycz­nych i pub­li­cys­tycz­nych zgo­dną z wy­daw­ni­czy­mi za­sa­da­mi ob­rób­ki tek­stu. Nasi adiustatorzy wy­ka­zu­ją się nie tylko kry­tycz­ną umie­jęt­no­ścią analizy tekstu, lecz także nie­zbęd­ny­mi dla adiustacji prozy i publicystyki zdolnościami stricte literackimi.

Dowiedz się więcejTeksty naukowe

Zajmujemy się także adiustacją tekstów na­u­ko­wych oraz roz­praw pi­sa­nych „stu­denc­kim” pió­rem. Prace na­u­ko­we adiustu­je­my szyb­ko i sumiennie, przy czym dla stu­den­tów i dok­to­ran­tów ofe­ru­je­my niż­sze ceny, w za­leż­no­ści od stop­nia trud­noś­ci i ob­ję­to­ści tekstu.

Dowiedz się więcejFree Contact Form