Język
Deutsch | Polski
E-mail
biuro@rotkel.de
Telefon
+49 30 44 73 50 54

Niemiecki. Bez błędu.

Korekta, redagowanie, copywriting tekstów niemieckich – solidny warsztat oraz namiętność do typografii

Korekta tekstów niemieckich

Wychwycenie i poprawianie błędów jest dla nas zgoła łat­wym za­da­niem. Korekta to prze­waż­nie zwyk­łe opra­co­wa­nie tekstów pod względem stricte for­mal­nym, czyli or­to­gra­fii, gra­ma­ty­ki, in­ter­punk­cji oraz ty­po­gra­fii.

Dowiedz się więcejADIUSTACJA tekstów niemieckich

Proponujemy profesjonalną redakcję lub adiustację (wy­daw­ni­czą) po ła­ma­niu tekstu: zgod­nie z ży­cze­niem klienta pod­da­my jego tekst ob­szer­nej analizie, w szcze­gól­noś­ci pod wzglę­dem sty­lis­tycz­nym i mery­to­rycz­nym. Prze­czy­ta­my, spraw­dzi­my, a tam, gdzie na­le­ży – skró­ci­my. Wszel­kie nie­do­cią­gnię­cia, czy też nie­po­rad­ne lub re­dun­dan­tne okreś­le­nia – wy­eli­mi­nu­je­my.

Dowiedz się więcej


Dołącz do grona naszych klientów, oni nam już zaufali:

BDZV rowohlt berlin Edelman Bundesrat
Nasz profesjonalizm - Wasz sukces

Infoteka

Nasza infoteka pozwoli rozjaśnić zagadki dotyczące skrótów klawiszowych systemów Windows, Mac oraz Linux, a także wypunktować najbardziej nurtujące pytania na temat znaków specjalnych lub symboli alfabetu greckiego.

Dowiedz się więcej

Kontakt

tel. +49 30 44 73 50 54
E-mail   biuro@rotkel.de

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–18.00 godz.


Wyślij wiadomość

++AktualnoŚci ++

Nowe Witamy Anabelle Assaf w naszym zespole!

 

Ostatnia aktualizacja: Freitag, 29.08.2014 18:32
Free Contact Form